Back to home

Sakura

On 05/07/2013

For Lasmaker magazine #9
Model: Polina
MUA: Elena Yatkivskaya
Hair: Anton Nekrasov
Style & Retouch: Nataly Oleynik
Clothes: Masha Sit’ko

FLEX3662

FLEX3968

FLEX3995

FLEX3989

FLEX3821

Share