Back to home

Dandelion

On 17/06/2013

For Lasmaker magazine #9
Model: Kate
MUA: Elena Yatkivskaya
Hair: Anton Nekrasov
Style & Retouch: Nataly Oleynik
Clothes: Masha Sit’ko
FLEX4146

FLEX4284

Share